แผนผังคณะครูในสาขาวิชา

คณะครูประจำสาขาวิชา

นางสาวกรฤดี สุขะวัฒนะ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นางสาวสุทิศา เปรมาสวัสดิ์
รองหัวหน้าสาขาวิชา
นายปิยะพงษ์ใจบุญ
ครูประจำสาขาวิชา
นายคุณ เวชวิริยะพาณิชย์
ครูประจำสาขาวิชา
นางสาวอมรรัตน์ เย็นลับ
ครูประจำสาขาวิชา